Datu apstrādes politika

Datu apstrādes politika

Klientu, sadarbības partneru un apmeklētāju datu apstrādes politika

Šī Pārziņa klientu, sadarbības partneru un apmeklētāju datu apstrādes politika informē, kā Pārzinis veic klientu un sadarbības partneru (t.sk. to pārstāvju), apmeklētāju un citu personu (turpmāk katrs arī – “Datu subjekts”) personas datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulai (turpmāk “Regula”).

1) Datu pārzinis

Datu subjekta persona datu apstrādes pārzinis ir SIA “LATGRAN”, reģistrācijas numurs: 45403013135, juridiskā adrese: Aizkraukles novads, Jaunjelgava, Meža iela 4B, LV-5134, Latvija (turpmāk – “Pārzinis”).

2) Datu apstrādes nolūki un tiesiskie pamati

Pārzinis var apstrādāt klientu, sadarbības partneru, apmeklētāju un citu personu personas datus šādiem mērķiem.
 
Datu apstrādes mērķis: Datu apstrādes tiesiskais pamats:
Līgumu noslēgšana un izpilde, personu identificēšana Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts – nepieciešams līguma noslēgšanai. Nesniedzot nepieciešamo informāciju, ir iespēja, ka Pārzinis nevar noslēgt līgumu ar Datu subjektu.

Ja Datu subjekts ir klienta vai sadarbības partnera pārstāvis vai kontaktpersona, tad apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts – apstrāde veikta pamatojoties Pārziņa leģitīmajām interesēm nodrošināt līgumu izpildes iespējas un pārliecināties par personas pārstāvības tiesībām.
Videonovērošana Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts – apstrāde veikta pamatojoties Pārziņa leģitīmajām interesēm nodrošināt Pārziņa tiesisko interešu un īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību.
Telefonsarunas ierakstīšana Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts – apstrāde veikta pamatojoties Pārziņa leģitīmajām interesēm nodrošināt pierādījumu iegūšanu.
Ātruma pārkāpuma fiksēšanai (ja Pārziņa teritorijā ir uzstādītas arī transportlīdzekļa pārvietošanās ātruma mērīšanas un pārkāpumu fiksēšanas iekārta). Pārkāpuma gadījumā informācija par pārkāpumu var tikt nodota arī personai, kuru pārstāv Datu subjekts. Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts – apstrāde veikta pamatojoties Pārziņa leģitīmajām interesēm organizēt un kontrolēt braukšanas ātrumu Pārziņa teritorijā, tādējādi nodrošinot Pārziņa teritorijas drošību, īpašuma aizsardzību un personu dzīvības un veselības aizsardzību.

Ja Pārzinis apstrādā Datu subjekta personas datus citiem mērķiem, nevis tiem, kas norādīti iepriekš tabulā, Pārzinis nodrošina, ka šāda apstrāde ir saderīga ar mērķiem, kuriem personas dati tikai iegūti.

3) Datu kategorijas

Lai sasniegtu datu apstrādes mērķus, Pārzinis, cita starpā, var apstrādāt šādus Datu subjekta personas datus
 
Datu apstrādes mērķis: Apstrādātās personu datu kategorijas:
Līgumu noslēgšana un izpilde, personu identificēšana Vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, kontaktinformācija; ja Datu subjekts ir klienta vai sadarbības partnera pārstāvis, tad arī Datu subjekta pārstāvības tiesības, amats un citu nepieciešamo informāciju.
Videonovērošana Datu subjektu vizuālais attēlojums, atrašanās vieta un laiks.
Telefonsarunas ierakstīšana Datu subjekta balss, telefona numurs, telefonsarunas laikā sniegtā informācija.
Ātruma pārkāpuma fiksēšanai Datu subjektu vizuālais attēlojums, notikuma vieta, braukšanas ātrums un transportlīdzekļa numurzīme. Atbilstoši pieejamajiem datiem tiek noskaidrota Datu subjekta (transportlīdzekļa vadītāja) vārds, uzvārds un cita informācija.

4) Datu saņēmēju kategorijas

Pārzinis var izpaust Datu subjekta personas datus trešajām personām, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams konkrētu mērķu sasniegšanai un ja tam ir tiesisks pamats.

Pārzinis var izpaust Datu subjekta personas datus, cita starpā, šādiem datu saņēmējiem:

a) Pārziņa grupas uzņēmumiem, ciktāl tas ir nepieciešams administratīvo mērķu sasniegšanai;
b) Valsts institūcijām, iestādēm, administratīvajām iestādēm, tiesām, prokuratūrām, nodokļu administrācijas iestādēm, u.c.;
c) Pārziņa sadarbības partneriem, piemēram, auditoriem, advokātiem, parādu piedzinējiem, tiesu izpildītājiem, citiem speciālistiem un konsultantiem;
d) Personas datu apstrādātājiem un citām personām, kas Pārzinim sniedz tādus pakalpojumus kā grāmatvedības nodrošināšanas pakalpojumus, IT sistēmu nodrošināšanas un uzturēšanas pakalpojumus, video novērošanas pakalpojumus, transportlīdzekļu uzraudzības, reklāmas, mārketinga un citus pakalpojumus, kā rezultātā var tikt veikta Datu subjekta personas datu apstrāde.

5) Datu glabāšanas termiņi

Pārzinis glabās Datu subjekta personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams Pārziņa tiesisku mērķu izpildei, normatīvajos aktos noteikto laika periodu, kā arī noteiktu periodu, lai tas varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses (piemēram, lai varētu aizstāvēties pret iespējamiem prasījumiem pret Pārzini).

Klientu un sadarbības partneru dati var tikt glabāti grāmatvedības vajadzībām līdz 10 gadiem pēc līguma izbeigšanās, kā arī tik ilgi, kamēr no attiecīgajiem līgumiem ir spēkā izrietošas saistības.

Ja Pārziņa teritorijā ir fiksēts ātruma pārkāpums ar ātruma mērīšanas un fiksēšanas iekārtu attiecīgie personas dati tiks glabāti līdz 2 gadiem no pārkāpuma izdarīšanas brīža.

Pārziņa teritorijā veiktās videonovērošanas ierakstu datu glabāšanas termiņš ir līdz 40 dienām. Telefonsarunu ieraksti tiek glabāti līdz 40 dienām.

Datu subjekta pieprasījumi un sniegtā atbildes var tikt glabātas līdz 5 gadiem.

Gadījumā, ja personas dati ir vajadzīgi strīda risināšanai, tad attiecīgie personas dati tiks glabāti līdz strīda atrisinājumam un / vai tiesvedības beigām vai arī līdz piemērojamā noilguma termiņa iztecēšanai (komerclikuma darījumu noilguma termiņš ir 3 gadi, vispārīgais noilgums atbilstoši Civillikumam – 10 gadi).

6) Datu subjekta tiesības

Datu subjektam Regulā noteiktajos gadījumos ir tiesības:

1) piekļūt saviem datiem;
2) lūgt personas datu labošanu un dzēšanu;
3) pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu;
4) pieprasīt izpildīt tiesības uz datu pārnesamību;
5) iebilst pret datu apstrādi;
6) atsaukt sniegto piekrišanu;
7) nebūt vienīgi automatizētas apstrādes (tostarp, profilēšanas) subjektam.

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājies prettiesiski.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka lai izpildītu datu subjekta pieprasījumu, Pārzinim var būt nepieciešams apstrādāt papildus personas datus, lai identificētu pieprasījuma iesniedzēju (gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai varētu izpildīt datu subjekta pieprasījumu).

7) Kontaktinformācija

Gadījumā, ja Datu subjektam rodas kādi jautājumi par tā personas datu apstrādi, kā arī jebkādus pieprasījumu un sūdzības datu subjekts var iesniegt Pārzinim, sūtot uz e-pastu: latgran@latgran.com, vai izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju:

SIA “LATGRAN”

Reģistrācijas numurs: 45403013135

Juridiskā adrese: Aizkraukles novads, Jaunjelgava, Meža iela 4B, LV-5134, Latvija
Klientu un sadarbības partneru datu apstrādes politika pēdējo reizi atjaunota: 2021.gada 19.martā.

Languages