Integrētā vadības sistēma

Integrētā vadības sistēma

Graanul Invest GRUPAS DARBĪBAS PRINCIPI

Graanul Invest darbības principi vieno mūsu komandu un veicina tādu nozīmīgāko sadarbības partneru izvēli, kuriem ir līdzīgi uzskati un kuri ļauj mums arvien plašāk īstenot šos principus. Mūsu mērķis ir garantēt drošus darba apstākļus, kā arī nodrošināt vidi saudzējošu un efektīvu ražošanas procesu, kas ļautu radīt videi draudzīgus augstākās kvalitātes produktus. Graanul Invest un visi tās tiešie un netiešie meitas uzņēmumi, neatkarīgi no to atrašanās vietas, ir apņēmušies ievērot ētiskus uzņēmējdarbības principus un atzīst tikai ilgtspējīgas vērtības. Mēs darbojamies atbilstoši visu saistošo normatīvo aktu prasībām, labākās prakses piemēriem un tālak aprakstītajiem pamatprincipiem. Vienlaikus sekojam līdzi, lai to ievērotu arī mūsu sadarbības partneri.
 
        

Lai mazinātu oglekļa emisiju apjomu, ir jārīkojas tagad

Mūsu darbības politikas centrā ir produkta un pakalpojuma kvalitāte, nodrošinot, ka tā tiek panākta ar minimālu ietekmi uz vidi. Mūsu biznesa mērķos un ikdienas procesos esam apņēmušies izstrādāt ilgtspējīgu atjaunojamās enerģijas sistēmu, kas aizstātu fosilo kurināmo. Mūsu mērķi ir balstīti uz šādiem kritērijiem:
  • augstākās kvalitātes produkts
  • minimāla ietekme uz vidi
  • maksimāla energoefektivitāte ražošanā un augstākā energoefektivitāte iekārtām
  • droša darba vide
  • augstākais siltumnīcas efektu izraisošo gāzu ietaupījuma potenciāls

Lai uzlabotu uzņēmuma ekoloģiskās pēdas nospiedumu, regulāri sekojam līdzi gan emisiju apjomiem, gan enerģijas un resursu izmantošanas efektivitātei. Mēs pastāvīgi uzlabojam produktivitāti un nodrošinām, ka mums ir pietiekami daudz informācijas un resursu savu mērķu sasniegšanai. Pieņemot jaunus lēmumus, izvērtējam to tūlītējo un ilgtermiņa ietekmi uz mūsu darbiniekiem, klientiem, ieinteresētajām personām, vidi, energoefektivitāti un uzņēmējdarbību.

Mūsu spēks ir mūsu cilvēki

Graanul Invest grupas mugurkauls ir mūsu 500 darbinieki. Vairums mūsu ražotņu atrodas ārpus lielajām pilsētām, tādējādi lauku reģionos piedāvājot stabilas un saistošas darba iespējas. Būdami nozīmīgi darba devēji reģionos, mēs uzturam ciešu saikni ar vietējām kopienām. Mēs aktīvi strādājam pie mūsu darbinieku izpratnes veicināšanas par kvalitāti, vidi, energoefektivitāti, tiesībām un arodveselību. Mēs iesaistām savus darbiniekus iekšējās darba grupās, kurās viņi var piedāvāt idejas un zināšanas inovācijām un inženiertehniskiem projektiem. Mēs cenšamies panākt nepārtrauktu attīstību un atbalstām savu darbinieku apmācības un izglītību. Tāpat arī aktīvi atbalstām savu darbinieku vingrošanu un sporta aktivitātes, lai palīdzētu uzturēt garīgo un fizisko veselību.

Mūsu komandu veido zinātkāri, atbilstoši kvalificēti pilngadīgi darbinieki. Pieņemot jaunus darbiniekus vienmēr meklējam prasmīgākos kandidātus. Ikvienam mūsu komandas biedram savā darbavietā ir jājūtas droši, brīvi un cienītam. Mēs vienmēr visus mudinām informēt mūs (ja nepieciešams, arī anonīmi), ja tas netiek ievērots.

Savu uzņēmumu darbiniekiem nodrošinām drošu darba vidi un radām drošus darba apstākļus, savukārt saviem viesiem un sadarbības partneriem – drošu uzturēšanos pie mums. Mēs gādājam par teicamu drošības līmeni, pastāvīgi veicot uzraudzību un izvērtējot riskus.

Mūsu uzticamajiem darbiniekiem mēs nodrošinām godīgu un pārskatāmu atalgojuma sistēmu. Neatkarīgi no uzņēmuma atrašanās vietas, pārliecināmies, ka mūsu atalgojums pārsniedz likumā noteiktās minimālās prasības un atbilst algu līmeņiem vietējā sektorā. Mēs iestājamies par to, lai šādi rīkotos arī mūsu sadarbības partneri.

Mēs respektējam savu darbinieku tiesības brīvi pulcēties un organizēt kopīgas sarunas.

Pilnībā izsekojama piegādes ķēde

Mēs ievērojam pasaulē atzītus ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanas sistēmu principus un kritērijus, kas ļauj novērtēt mežu īpašnieku darbību ekonomiskos, sociālos un ekoloģiskos aspektus. Mēs esam pievienojušies sertificētai kokapstrādes kopienai un atbalstām tādu mežu apsaimniekošanu, kas saudzē vērtīgas ekosistēmas un nodrošina drošus, veselībai nekaitīgus un taisnīgus darba apstākļus mežā strādājošajiem. Izmantojot sertificētu koksni, izslēdzam jebkādus nekontrolētus vai šaubīgas izcelsmes materiālus, kuru izcelsme varētu būt no videi un sabiedrības interesēm kaitējošiem avotiem. Regulāras, neatkarīgas pārbaudes palīdz nodrošināt atbildīgu un labāku sadarbību gan ar esošajiem, gan topošajiem klientiem un partneriem.

Sadarbība ar uzticamiem sadarbības partneriem

Mēs sadarbojamies tikai ar partneriem, kas darbojas saskaņā ar līdzīgiem pamatprincipiem. Sadarbojamies tikai ar tādiem piegādātājiem, kas ievēro ilgtspējīgas mežsaimniecības principus un izsekojamas piegādes ķēdes standartus, un piegādā prasībām atbilstošus produktus. Mēs sagaidām, ka mūsu sadarbības partneri veic regulāras trešo pušu pārbaudes, un atbalstām savstarpējās pārbaudes.

Mūsu darbības neatņemama sastāvdaļa ir korupcijas riska mazināšana. Palielinot informētību, izmantojot līgumattiecības, elektroniskos maksājumus un pastāvīgu uzraudzību, mēs esam izveidojuši prasībām atbilstošu sistēmu, kas neatstāj vietu neētiskai rīcībai mūsu vērtību skalā.

(Mūsu pretkorupcijas politiku lasiet šeit).

Tā kā esam plaši digitalizēts uzņēmums, mēs apkopojam un analizējam daudz datu, vienlaikus garantējot un pieprasot pienācīgu personas datu glabāšanu un apstrādi.

(Mūsu klientu un partneru personas datu apstrādes noteikumus lasiet šeit).

Mēs nevarētu saviem sadarbības partneriem izvirzīt augstas prasības, ja paši nebūtu spējīgi pierādīt, ka ievērojam savus pamatprincipus. Mēs esam gatavi apliecināt mūsu vērtības, nodrošināt ieinteresētajām personām un klientiem pierādījumus, informāciju un caurspīdīgumu, kas ļauj gūt labāku izpratni vai pilnīgu pārliecību par atbilstību.

Pastāvīga attīstība

Uz visiem mūsu pamatprincipiem un darbībām attiecas nepārtrauktas attīstības princips. Uzņēmuma mērķi, kā arī rezultāti, iegūtās zināšanas un veiktie uzlabojumi tiek komunicēti visos organizācijas struktūras līmeņos. Lai panāktu mērķu sasniegšanu un attīstību, veicam regulāru iekšējo uzraudzību, kas nodrošina progresu un ļauj pārliecināties par resursu pietiekamību.

Vienmēr ņemam vērā no klientiem un ieinteresētajām pusēm saņemto kritiku un ierosinājumus, un, ja nepieciešams, atbilstoši uzlabojam savu vadības sistēmu. Mēs atbalstām ekspertu un trešo pušu piesaisti uzņēmumā, lai apzinātu vājās vietas un izvērtētu mērķu vai uzlabojumu ietekmi un atbilstību.

Sociālā atbildība

Visi mūsu darbības virzieni – gan biomasas, gan bioenerģijas ražošana – ir vērsti uz nākotni. Tieši tādēļ mūsu atbalsta pasākumi lielā mērā ir vērsti uz jaunatni kā mūsu nākotni. Esam nolēmuši sniegt ieguldījumu jauniešu sporta, izglītības un zinātniski pētniecisko projektu attīstībā.

Galvenokārt fokusējamies uz vietējās sabiedrības interesēm, ņemot vērā iecienītākās nodarbes reģionos. Mēs konsekventi esam vadījušies pēc principa, ka mūsu ražotnēm ir jāatbalsta vietējās sabiedrības iniciatīvas un aktivitātes, jo tas ļauj vislabāk novērtēt reģionālās vajadzības un tā ir tieša saikne ar vietējiem iedzīvotājiem. Tā kā jauniešu vidū ir kļuvis populārs komandu sports, mēs pārsvarā atbalstām komandu spēles ar bumbu un šo sporta veidu federācijas. Daudzi mūsu koncerna meitas uzņēmumi ir izvēlējušies savas atbalstāmās aktivitātes, kurām no visas sirds tiek justs līdzi un sniegts ilgtermiņa atbalsts. Katru gadu mēs atbalstām vairāk nekā 50 dažādas vietējās sabiedrības iniciatīvas un aktivitātes Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un ASV.

 AS Graanul Invest valde

Languages